“Kandıra Belediyesi Pazar Yeri Tahsis İlanı Yayınladı”

Kandıra Belediyesine ait Kapalı pazaryerinde boş olan 27 adet pazarcı esnafı satış yeri 1 adet üretici boş satış yeri 08 Kasım 2016 tarihinde Kandıra Belediyesi encümeni huzurunda kura usulüne göre tahsis edilecektir.

Kandıra Kapalı Pazaryeri için 27 adet pazarcı satış yeri, 1 adet üretici boş satış yeri   için başvurular Kandıra Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne 24 Ekim 2016 , saat 17.30’a kadar yapılacaktır. Pazaryerleri hakkındaki yönetmeliğin 12. Maddesi gereğince aranan şartlar şöyle:

(1) Satış yeri tahsis edilecek pazarcılarda aşağıda belirtilen şartlar aranır:

 1. a) Sebze veya meyve ya da belediyece izin verilen diğer gıda veya ihtiyaçmaddelerinin satışıile iştigal etmek,
 2. b)İlgili meslek kuruluşuna kayıtlıolmak,
 3. c) Vergi mükellefi olmak,

ç) Başvuru tarihinden önceki bir yıl içinde belediyece hakkında tahsis iptal kararı verilmemiş olmak,

 1. d) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılıTürk Ceza Kanununun 53üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 2. e)İlgili mevzuatla aranılan diğerşartlara sahip olmak.

 

(2) Satış yeri tahsis edilecek üreticilerde aşağıda belirtilen şartlar aranır:

 1. a) Sebze veya meyveüreticisi olmak,
 2. b) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığıbünyesinde tutulan ilgili sistemlere kayıtlıolmak,
 3. c) Başvuru tarihindenönceki bir yıl içinde belediyece hakkında tahsis iptal kararıverilmemiş olmak,

ç) Birinci fıkranın (d) bendinde aranılan şartlara sahip olmak,

 1. d)İlgili mevzuatla aranılan diğerşartlara sahip olmak.

 

 

Tahsis talebinde bulunacak vatandaşlarımız dilekçeleriyle birlikte  Kandıra Belediyesi Zabıta Müdürlüğü  birimine başvurabilirler. Dilekçeye eklenecek belgeler şunlardır:

 1. a)C. Kimlik numarasıbeyanı(Üretici ve Pazarcı Esnafı),
 2. b) Esnaf ve Sanatkârlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge(Pazarcı Esnafı),
 3. c) Çiftçi Kayıt Belgesi (Üretici )
 4. c) Son altıay içindeçekilmiş üç adet vesikalık fotoğraf(Üretici ve Pazarcı Esnafı),

ç) Vergi Mükellefi olduğunu gösterir belge(Pazarcı Esnafı),

d)Adli Sicil Kaydı (Üretici ve Pazarcı Esnafı),

 

Gerekli bilgi ve detaylar konusunda Kandıra Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine başvurarak detaylı bilgi alabilirler.

 

pazaryeri-ilan